Energy Management System

Energy Management System

Энергий үйлдвэрлэлийн хяналт

Энергий үйлдвэрлэлийн хяналт

Өөрийн суурьлуулсан нарны системийн үйлдвэрлэлийн жил сар өдрийн мэдээллийг хянах боломжтой.

Энерги үйлдвэрлэл, хэрэглээ, нийлүүлэлт хяналт

Энерги үйлдвэрлэл, хэрэглээ, нийлүүлэлт хяналт

Өрхийн хэрэглээ болон системийн үйлдвэрлэл, сүлжээнд нийлүүлж буй энерги болон сүлжээнээс авч буй энергийг давхар хянах боломжтой